ประเภทอาหาร

ข้าวกล้องหอมมะลิ ทุ่งสัมฤทธิ์ / Jasmine Brown Rice (Thung Samrit)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นครราชสีมา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้องหอมมะลิ ทุ่งสัมฤทธิ์
 Jasmine Brown Rice (Thung Samrit)

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นครราชสีมา