ประเภทอาหาร

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทุ่งสัมฤทธิ์ / Riceberry Brown Rice (Thung Samrit)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นครราชสีมา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทุ่งสัมฤทธิ์
Riceberry Brown Rice (Thung Samrit)

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นครราชสีมา